TUNTURI-KIEKKO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT


Voimassa 1.1.2020 alkaen.


Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

 • Yhdistyksen nimi on TUNTURI-KIEKKO RY.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Inarin kunta.
 • Yhdistyksen toiminta-alue on Inarin kunta.
 • Yhdistys on perustettu 18.2.1983 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 • Seuran kieli on suomi.

Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää jääkiekon harrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Tarkoituksen toteutuminen

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • valistus- ja kasvatustoimintaa
  • kuntoliikuntaa sekä
  • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle
   ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisestiliikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa
  varten tarpeellisia kiinteistöjä.


 5. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseen järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

4 §

Seura on Suomen Jääkiekkoliitto ry:n jäsen. Suomen Jääkiekkoliitto ry. on Suomen Olympiakomitean jäsen sekä Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) jäsen. Suomen Jääkiekkoliiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan IIHF:n sääntöjä, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön, yhdistyslain ja näiden sääntöjen. Seuran jäsenyydestä muissa yhteisöissä päättää seuran vuosikokous.


Seuran jäsenet

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajan ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja Suomen Jääkiekkoliiton tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


Jäsenmaksut

8 §

Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen, joka pidetään syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta

 • seuran internetsivuilla tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdessä.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan seuran puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
 • valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan 3 muuta jäsentä erovuorossa olevien tilalle ja varajäsenet
 • vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus
 • esitetään tilintarkastajien antama lausunto
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa
 • vahvistetaan jäsenmaksut ja kannattajajäsenmaksu
 • päätetään jäsenyydestä muissa yhteisöissä
 • valitaan seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuosi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 §

Seuran ja sen johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittava äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 muuta jäsentä ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut kaksi varajäsentä. Johtokunnan muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudestaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 5. Vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. Vastata Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 8. Pitää jäsenluetteloa
 9. Hoitaa seuran taloutta
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä jäsenet 5 §:n rajoissa ja erottaa jäsenet
 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

15 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.5.-30.4.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toisen johtokunnan jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 §

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toimintaalueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.